vrijdag

Een keurmerk voor paragnosten

Onlangs is de KRO begonnen aan de voorbereidingen voor de programmaserie Het Zesde Zintuig gepresenteerd door Karin de Groot, die wel eens schertsend een Idols voor helderzienden wordt genoemd. De initiatiefnemers stuurden allerlei relevante personen en organisaties, waaronder Stichting Athanasia, een oproep voor mensen die denken dat ze paranormaal begaafd zijn. Het is de bedoeling dat een selectie van de paragnosten die daadwerkelijk begaafd lijken te zijn uiteindelijk aan een zware toets wordt onderworpen.
De eigenlijke serie begint pas in 2007; er is alleen nog een voorproefje uitgezonden. Uiteraard ligt de serie meteen al onder vuur, o.a. van de kant van slimme journalisten die zich niet eens kunnen voorstellen dat nuchtere Hollanders zich voor dit soort 'flauwekul' lenen en natuurlijk skeptici als Rob Nanninga die erg bedreven zijn in het pakkend opdissen van halve waarheden.
Hoe dan ook is de opzet van dit nieuwe programma erg interessant. De deelnemers zullen hoe dan ook moeten proberen aan te tonen dat hun uitspraken op een werkelijke begaafdheid berusten. Het lijkt er warempel op dat in elk geval een deel van hen hier in zal slagen, als we de pilot uitzending mogen geloven.
Het is al zo'n 100 jaar bekend dat er werkelijk (beduidend) meer dan gemiddeld begaafde paragnosten bestaan en het wordt tijd dat een groot publiek hier op een verantwoorde manier van op de hoogte wordt gebracht.
Een volgende stap is de ontwikkeling van een keurmerk voor paragnosten, zoals dit in Nederland onder meer wordt voorgestaan door Johan Kuijpers van Stichting JOTIN. Er bestaan echte paragnosten en er bestaan echte oplichters en mensen die zichzelf bedriegen, en het is hoog tijd dat men het kaf van het koren leert te scheiden en daarin ook geholpen wordt door deskundigen.

Titus Rivas

maandag

N'Kisi - een papegaai met telepathische vermogens

Het begint zo langzamerhand tot een groot publiek door te dringen dat dieren psychologisch veel meer voorstellen dan vooral westerlingen eeuwenlang gedacht hebben. Wat betreft vogels zijn er onder andere opmerkelijke resultaten bekend van cognitieve studies met kraaiachtigen en papegaaien. De Afrikaanse grijze papegaai Alex deed psychologen bijvoorbeeld versteld staan door zijn vermogen allerlei woorden te begrijpen maar ook zinvol te gebruiken. Onderzoek van dr. Irene Pepperberg toonde bijvoorbeeld aan dat hij het concept nul kon hanteren.
Ook op parapsychologisch gebied wordt de geestelijke verwantschap tussen mensen en andere dieren steeds duidelijker. Een actueel voorbeeld betreft het onderzoek naar de telepathische vermogens van weer een andere Afrikaanse grijze papegaai met de naam N'Kisi. Onderzoekster Aimee Morgana heeft hem - net zoals Pepperberg bij Alex deed - geleerd om zinvol te communiceren door middel van gesproken Engelse woorden. Daarnaast maakt N'Kisi ook nog gebruik van een systeem waarbij hij op knoppen moet drukken om een bepaald woord te laten horen. Deze vaardigheden zijn ingezet bij experimenten rond de eventuele telepatische vermogens van de papegaai.
De boeiende onderzoeken met N'Kisi geven aan dat hij hoogstwaarschijnlijk in staat is om telepathisch de gedachten van Aimee Morgana op te vangen.

- Het N'Kisi project

- Hoor N'Kisi spreken


Titus Rivas

Het geval Christina

Stichting Athanasia bestudeerde kort na haar oprichting het geval van een Nederlands meisje uit Malden, "Christina" (pseudoniem), dat zich een vorig leven kon herinneren waarin zij omkwam in een brand. Hierover verscheen een artikel in Spiegel der Parapsychologie, het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Parapsychologie die inmiddels gefuseerd is met de Studievereniging voor Psychical Research.Het geval van Christina is extra belangrijk omdat we erin geslaagd zijn een concrete overledene te traceren met wie de herinneringen specifiek verband lijken te houden. Het hoort wat dit betreft bij de Europese geverifieerde gevallen en is ook opgenomen in een Engelstalig artikel over Nederlandse gevallen. Uiteindelijk werd er ook een samenvatting van dit geval opgenomen in mij boek Parapsychologisch onderzoek naar reïncarnatie en leven na de dood (Ankh-Hermes, 2000).

Titus Rivas

Psychologische benadering van paranormale ervaringen

Dat mensen 'paranormale ervaringen' kunnen hebben, lijkt niemand meer echt in twijfel te trekken. Maar hoe je die paranormale ervaringen moet opvatten is toch een ander verhaal. Vaak wordt hierbij de psychologische benadering tegenover de parapsychologische benadering gesteld. Psychologisch wil dan zeggen dat je de ervaring herleidt tot iemands eigen (bewuste en onbewuste) psychologische processen. Een geestverschijning van een geliefde overledene zien komt volgens deze visie bijvoorbeeld per definitie voort uit een rouwproces. De parapsychologische benadering kijkt juist naar specifiek parapsychologische bronnen In het geval van de geestverschijning onderzoekt men bijvoorbeeld of die ervaring misschien te maken heeft met daadwerkelijke communicatie met een overledene.
Psychologen die de paranormale ervaringen bestuderen, zoals de Engelsman Richard Wiseman, proberen vaak alle mogelijke ervaringen terug te voeren tot psychologische processen. Dat kan zelfs zo ver gaan dat ze parapsychologische verklaringen bij voorbaat als overbodig beschouwen. Soms gaat het nog een stapje verder en dan zien ze onderzoekers met een specifiek parapsychologische benadering als 'onwetenschappelijk'.
In feite is het onderscheid tussen een psychologische en parapsychologische benadering van paranormale ervaring behoorlijk kunstmatig en vooral relevant voor mensen die bij voorbaat uitsluiten dat er bij paranormale ervaringen meer aan de hand kan zijn dan alleen maar de eigen psychologische roerselen. Parapsychologen die open staan voor specifiek parapsychologische verschijnselen, kijken namelijk altijd ook naar normale psychologische factoren. Ze erkennen dat er tal van ervaringen bestaan die berusten op de alledaagse menselijke psychologie, maar zonder dat dit betekent dat we de talloze ervaringen met een specifieke parapsychologische dimensie moeten ontkennen. Parapsychologen zijn vaak goed thuis in de algemene psychologie.

Titus Rivas

zaterdag

Westerse spontane gevallen van herinneringen aan vorige levens

Het parapsychologische reïncarnatieonderzoek naar spontane uitspraken over vorige levens is niet begonnen in het westen, maar in India. De sterkste gevallen van kinderen met herinneringen aan een vroegere incarnatie komen ook uit Aziatische landen. Toch is het grootste en langdurigste reïncarnatieonderzoek verricht door een westerling, de Amerikaanse psychiater dr. Ian Stevenson van de Universiteit van Virginia. Inmiddels heeft hij binnen zijn Division of Personality Studies een opvolger gevonden, de kinderpsychiater dr. Jim Tucker. In totaal heeft men wereldwijd meer dan 2500 spontane kindergevallen gevonden. Zulke kinderen identificeren zichzelf vanaf hun peutertijd jarenlang met wat zij als een vorig leven ervaren en kunnen soms correcte details noemen over dat leven waar zij niet op een normale manier aan gekomen kunnen zijn. In bepaalde 'Cases of the Reincarnation Type' zoals dit soort gevallen wetenschappelijk genoemd worden is bovendien sprake van moedervlekken en geboorteafwijkingen die overeenkomen met dodelijke verwondingen uit het leven dat het kind zich kan herinneren. Het lijkt sterk op een psychosomatische uitwerking van een traumatische dood.
Doordat het soms gaat om levens van volslagen onbekenden en de kinderen meestal niet paranormaal begaafd zijn, concluderen Stevenson, Tucker en de meeste van hun collega's dat de kinderen zich werkelijk een eigen vorig leven herinneren.
In de tussentijd is men ook overgegaan tot het zoeken naar westerse kindergevallen. Jim Tucker noemt er enkele uit de VS in zijn recente boek Life before Life, dat vertaald is voor Bruna als Mama, vroeger was ik... Ian Stevenson had al enkele jaren eerder het boek European Cases of the Reincarnation Type doen verschijnen.
Stichting Athanasia heeft in samenwerking met Stichting Spirituele Ontwikkeling gevallen in Nederland weten te vinden. Het Engelse echtpaar Harrison behandelen in The Children that Time Forgot Britse gevallen. Mary Rose Barrington voerde een onderzoek uit naar de claims van Jenny Cockell die zich als meisje een leven als Ierse moeder herinnerde en zich zorgen maakte om de kinderen die zij jong achter moest laten. In Amerika worden ook nieuwe boeken gepubliceerd over individuele gevallen en de boeken van Carol Bowman mogen zeker niet onvermeld blijven. Carol Bowman runt samen met haar man Steve een uitgebreide site over reïncarnatieonderzoek en het forum van die website vormt o.a. een podium voor westerse ouders van kinderen met herinneringen aan een vroeger leven.
Er gebeurt dus van alles in het onderzoek naar westerse gevallen en men kan er moeilijk omheen dat kinderen die zich een vorig leven herinneren werkelijk overal voorkomen. Het gaat niet om een cultuurgebonden fenomeen, maar om een natuurverschijnsel dat ook kan optreden als de ouders of sociale omgeving zelf niet in wedergeboorte geloven.

Titus Rivas

Mocht u zelf een kind hebben met herinneringen aan een vorig leven, neemt u dan contact met me op via titusrivas@hotmail.com

dinsdag

Parapsychologie in de zin van psychical research

Het woord parapsychologie wordt grofweg op twee manieren gebruikt:

(1) wetenschap van de directe interacties tussen de geest ('mind') van een organisme en zijn omgeving, d.w.z. ESP en Psychokinese (zie onder wat deze termen zelf weer inhouden).

(2) wetenschap van alle anomalieen rond de geest, bewustzijn of ziel die niet passen in een materialistisch paradigma.

In deze weblog staat de tweede definitie centraal, een definitie die overigens overeenkomt met de betekenis van de oudere Engelse term 'psychical research'. Naast ESP en Psychokinese omvat parapsychologie in de zin dus ook onderzoek naar paranormaal genezen, uittredingen, leven na de dood, reïncarnatie en communicatie met overledenen.

De NHA-cursus Parapsychologie is opgezet op basis van deze ruime invulling.
We kunnen parapsychologische verschijnselen verder onderverdelen:
(1) Sommige parapsychologische verschijnselen hebben te maken met indrukken die mensen of dieren innerlijk krijgen van iets buiten hen zelf, zonder dat ze daar de gewone zintuigen voor gebruiken. Het gaat dus om indrukken buiten de zintuigen om, oftewel "buitenzintuiglijke" waarneming. Het Engelse woord daarvoor is Extra-sensory Perception, vaak afgekort als ESP.
(2) Andere paranormale verschijnselen hebben te maken met een inwerking van de geest op de tastbare buitenwereld zonder dat daarvoor het lichaam wordt gebruikt. Normaal gesproken beïnvloeden we dingen buiten onszelf via ons lichaam, door middel van ons zenuwstelsel en spieren. We bedienen bijvoorbeeld doelbewust onze pc met onze handen via toetsenbord en muis. Maar bij de zogeheten psychokinese veranderen we dingen in de stoffelijke wereld zonder onze handen of een ander lichaamsdeel te gebruiken. We bewegen een voorwerp zonder het aan te raken. Psychokinese wordt overigens niet alleen in verband gebracht met de beïnvloeding van levenloze voorwerpen, maar ook van lichamen van andere mensen of dieren. Dit wordt gemeld bij "afstandsbehandelingen" van magnetiseurs, paranormale genezers en gebedsgenezers.
We spreken van intrasomatische psychokinese als de psychokinese het eigen lichaam betreft.
(3) Het lijkt erop dat mensen geestelijk al tijdens het leven hun lichaam kunnen verlaten. Ze lijken daarbij soms gebruik te maken van een ander soort lichaam. Alles wat hiermee, met de zogeheten meervoudige lichamelijkheid, te maken heeft kun je daarom opvatten als onderdeel van de parapsychologie.
(4) Na de dood vindt er een definitieve scheiding van lichaam en ziel plaats. Alles wat er rond en na die scheiding plaatsvindt valt onder het parapsychologisch onderzoek naar leven na de dood en de ultieme onafhankelijkheid van de geest ten opzichte van het brein. Inclusief een mogelijke terugkeer van de geest naar een ander lichaam, oftewel reïncarnatie, bijnadoodervaringen en sterfbedvisioenen. Ook onderzoek naar communicatie met overledenen hoort uiteraard bij de parapsychologie, evenals de psychologische ontwikkeling over meerdere levens heen.
(5) Niet alle paranormale verbanden tussen iemands innerlijke leven en de buitenwereld lijken verklaard te kunnen worden door eenvoudige vormen van buitenzintuiglijke waarneming en psychokinese. Er lijken ook diepere verbanden te bestaan waarbij verschillende processen tegelijk een rol spelen of waarbij er mogelijk sprake is van een soort lotsbestemming. Dit gebied van het zogeheten "toeval" valt ook onder de parapsychologie omdat het hoe dan ook te maken heeft met verbanden tussen de geest en de werkelijkheid die niet geplaatst kunnen worden in het gangbare wereldbeeld.

Bronnen en links

We linken zoveel mogelijk naar de bron van een bericht, maar we verwijderen deze link wanneer het is verbroken.

Labels, steekwoorden en onderwerpen

agnosticisme (2) anomalieën (1) babyfluisteraar (1) begaafdheid (1) beroepsmogelijkheden (1) bezetenheid (1) biolocatie (1) boek (2) buitenaards (1) buitenzintuiglijke waarneming (1) case of the reincarnation type (1) channeling (2) circelredenering (1) collectieve bewustzijn (1) creëren (1) Daryl Bem (1) definitie (1) demonen (1) dogma (2) ego (1) entiteit (1) esoterie (1) ESP (3) falsifieerbaarheid (1) filmpje (2) foto's (1) geestverschijning (1) goochelaar (1) goochelen (1) Harry Potter (1) hart (1) herinneringen (4) howard campaigne (1) hypnose (1) hypnotische regressie (1) Ian Stevenson (1) ideomotorisch verschijnsel (1) illusionisme (1) James Leininger (1) keurmerk (1) kinderen (3) leven na de dood (2) levensbeschouwelijk (1) loslaten (1) materialisme (1) medium (1) mensbeeld (1) naturalisme (1) nsa (1) onderzoek (3) optische effecten (1) orbs (1) papegaai (1) paragnosten (1) parapsychologie (2) parapsychologisch (1) pijnlichaam (1) pluralisme (1) Popper (1) precognitie (2) premonition (1) professie (2) psychokinese (3) psychologie (1) radiesthesie (1) regressie (2) regressiehypnose (1) reïncarnatie (6) reïncarnatiegeval (1) reïncarnatiehypnose (1) reïncarnationderzoek (1) retrocognitie (1) robert snow (1) scepsis (1) scheppen (1) seti (1) skepsis (4) spiritualiteit (1) stellig (1) Stichting Athanasia (2) stralingsgevoeligheid (1) swaab (1) synchroniciteit (1) telekinese (1) telepathie (1) terugvoering (1) theorieën (1) tijd (1) tijdreizen (1) toeval (1) Tolle (1) transformatie (1) ufo's (1) uitdaging (1) Uri Geller (1) veld (1) verbinden (1) verifieerbaar (1) voorgevoel (1) voorgevoelens (1) voorschouw (1) voorspellingen (1) vorig leven (1) vrijheid (1) wichelroede (1) zielenreis (1) zieners (1) zweverig (1)

Zoeken

Rivas over parapsychologie